Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Το μετρό της Αθήνας

To μετρό της Αθήνας είναι το σύστημα υπογείων, επιγείων και υπέργειων αστικών σιδηροδρόμων της Αττικής. Αποτελείται από τρεις γραμμές: τη γραμμή των

***Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π)(γραμμή 1) και τις
***δύο γραμμές της Αττικό Μετρό Εταιρία Λειτουργίας (Α.Μ.Ε.Λ.) (γραμμές 2 και γραμμή 3)


ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στo τέλoς τoυ Β' Παγκoσμίoυ Πoλέμoυ τo δίκτυo συγκoιvωvιώv της Αθήvας, όπως και αυτό τωv περισσoτέρωv Ευρωπαϊκώv πόλεωv, ήταv oλoκληρωτικά κατεστραμμέvo. Στo κέvτρo της Αθήvας υπήρχαv τα υπoλείμματα εvός απαρχαιωμέvoυ συστήματoς τραμ, τo oπoίo χρειαζόταv επιδιόρθωση ή αvτικατάσταση.Αυτό πoυ απέμειvε από τη γραμμή ήταv έvα εγκαταλελειμμέvo μovoπάτι. Τα λεωφoρεία και τα ταξί πoυ κυκλoφoρoύσαv τηv περίoδo πριv τov πόλεμo ήταv σχεδόν αvύπαρκτα, καθώς τα περισσότερα oχήματα ή είχαv επιταχθεί από τις δυvάμεις κατoχής ή είχαv καταστραφεί. Έτσι τo περπάτημα ήταν o πιo διαδεδoμέvoς τρόπoς μετακίvησης.
Η γραμμή 1 του μετρό (Η.Σ.Α.Π.) λειτούργησε για πρώτη φορά το Φεβρουάριο του 1869, συνδέοντας με ατμοκίνητα τραίνα την Αθήνα με τον Πειραιά και ηλεκτροδοτήθηκε το 1904.Με το πέρασμα των χρόνων η γραμμή εκσυχρονιζόταν καθώς μεταξύ 2001 και 2004, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, πραγματοποιήθηκε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναπλάσεων των σταθμών του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου.

Το 1991 ξεκίνησε η κατασκευή των δύο γραμμών της Αττικό Μετρό ώστε να αποτραπεί η επιπρόσθετη επιβάρυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αθήνας και να αποσυμφορηθεί η πρωτεύουσα. Έτσι δημιουργήθηκαν οι δύο γραμμές Μετρό (2 και 3), γνωστές ως η «κόκκινη» και η «μπλε» γραμμή, αντίστοιχα, οι οποίες άνοιξαν τις πύλες τους το 2000.1869 Λειτουργία πρώτου ατμοκίνητου σιδηροδρόμου Ελλάδος (Πειραιάς-Θησείο) 1894 - Επέκταση σιδηροδρόμου (Θησείο-Ομόνοια)
1904 - Ηλεκτροδότηση σιδηροδρόμου
1949 - Πρώτα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία στον Πειραιά
1953 - Εμφάνιση ηλεκτροκίνητων λεωφορείων στην Αθήνα
1957 - Επέκταση σιδηροδρόμου μέχρι την Κηφισιά (Σταθμός Κηφισιάς)
1976 - Αντικατάσταση ιδιωτικής εταιρείας ΕΗΣ από την κρατική εταιρεία ΗΣΑΠ
1978 - Ίδρυση Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών
1991 - Ίδρυση ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
Το Μηχάνημα Διάτρησης Σηράγγων - ΤΒΜ για σκληρά πετρώματα σχεδιάστηκε στην Ιαπωνία και κατασκευάσθηκε στη Γαλλία. Το μήκος του είναι 150μ. και το συνολικό βάρος του είναι 1.650 τόνοι.Στο Βασικό Έργο χρησιμοποιήθηκαν δύο ΤΒΜ, συγκεκριμένα, το ΤΒΜ1 (με το όνομα «ΙΑΣΟΝΑΣ»)και το ΤΒΜ2 (με το όνομα «ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ»). Τα δύο ΤΒΜ έκαναν διάνοιξη σε βάθος έως 28 μ. κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, απόσταση που ήταν αρκετά κάτω από τα αρχαιολογικά ευρήματα και τις εγκαταστάσεις δικτύων. Μία από τις μοναδικές ιδιαιτερότητες του Μετρό της Αθήνας είναι ότι η κατασκευή του αποτέλεσε παράλληλα αφορμή για την υλοποίηση ενός σπουδαίου αρχαιολογικού έργου. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της κατασκευής του Μετρό της Αθήνας, πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη αρχαιολογική ανασκαφή στην πρωτεύουσα.

ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
σταθμός ΣΥΝΤΑΓΜΑ: αποκαλύφθηκαν χυτήρια χάλκευσης αγαλμάτων κλασικής εποχής, νεκροταφείο, λουτρικό συγκρότημα ρωμαϊκών χρόνων, τμήμα του πεισιστράτειου υδραγωγείου, η κοίτη του Ηριδανού ποταμού καθώς.

σταθμός ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ: ανασκάφηκε τμήμα του σπουδαιότερου νεκροταφείου της αρχαίας Αθήνας. Ερευνήθηκαν 1200 ταφές χρονολογούμενες από τις αρχές του 7ου αιώνα π.χ. έως τα ρωμαϊκά χρόνια. Σημαντικό εύρημα αποτελούν οι δυο ομαδικές ταφές που χρονολογούνται στις αρχές του Πελοποννησιακού πολέμου.

σταθμός ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ: οικιστικά λείψανα από τον 8ο αιώνα π.Χ. (Γεωμετρική περίοδο) έως τον 19ο αιώνα μ.Χ.
σημαντικά ευρήματα αποκαλύφθηκαν επίσης και σε άλλες θέσεις όπως ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου